Javno zagovaranje

U okviru ovog programa Udruženje „Narodni parlament“ komunicira sa donosicima odluka na lokalnom i nacionalnom nivou (političarima, vršiocima javnih funkcija i sl.) i predlaže im i (n)zagovara da sprovedu pozitivne promene u aktuelnim propisima ili praksama organa javne vlasti (državni organi, organi lokalne samouprave, organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, itd); prakse koje mi identifikujemo kao suprotne pozitivnim propisima.

Ovo pre svega radimo da bi osnažili poziciju građana u odnosu na „državu“, odnosno da bi unapredili stanje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u Srbiji. Takođe, našim aktivnostima u okviru programa „javno zagovaranje“ snažno utičemo i na poboljšanje uslova za poslovanje, odnosno razvoj preduzetništva. Aktivnostima javnog zagovaranja koje realizujemo u okviru ovog programa vršimo pozitivan uticaj i na reformu javne uprave i smanjenje birokratije, promociju elektronske uprave, kao i veće poštovanje opšte prihvaćenih principa „dobre uprave“ od strane svih nivoa organa javne vlasti.

U okviru programa „javno zagovaranje“ do sada smo identifikovali i analizirali (sa pravne strane) više od dve stotine sistemskih problema sa aktuelnim propisima i praksama organa javne vlasti. Na osnovu ovih analiza uspešno smo sproveli više od stotinu incijativa javnog zagovaranja (samo nabrajanje istih bi bilo previše obimno za ovaj tekst), tako utičući na brojne propise (zakone i podzakonske akte), strateške dokumente (strategije, akcioni planovi i sl), prakse organa javne (ali i sudske) vlasti suprotnim pozitivnim propisima, te smo dali i veliki doprinos poboljšanju pravnog i sistemskog okvira za poslovanje, odnosno razvoj preduzetništva i biznisa uopšte.

Neke od naših uspešnih inicijativa javnog zagovaranja možete naći opisane u publikaciji „20 godina“: http://www.parlament.org.rs/narodni-parlament-u-publikaciji-20-godina/