Oblasti delovanja

Od osnivanja Narodnog parlamenta polovinom 1999. godine uspešno smo organizovali više od stotinu lokalnih, nacionalnih i međunarodnih neprofitnih projekata, realizovanih u zaista raznovrsnim oblastima od javnog značaja. Neprofitni projekti koje danas implementiramo, uglavnom organizujumo u sledećim oblastima delovanja:

Javnim zagovaranjem se bavimo bukvalno od prvog dana osnivanja organizacije, a sve kako bi izvršili pozitivan, dalekosežniji i dugoročan uticaj u pravcu unapređenja političkih, socijalnih, ekonomskih i drugih prava svih građana Republike Srbije. Inicijativama javnog zagovaranja utičemo na donosioce odluka na svim nivoima vlasti, promovišući pozitivne promene u zakonskim, podzakonskim i drugim politikama i praksama vlasti. Istovremeno pomažemo lokalnim vlastima i institucijama javne uprave na centralnom nivou u izgradnji sopstvenih kapaciteta, sve sa ciljem poboljšanja efikasnosti i pravičnosti njihovog rada, te promocije principa „dobre uprave“.

Ljudska prava građana R. Srbije su fokusu naše organizacije, takođe bukvalno od prvog dana funkcionisanja organizacije. Radi unapređenja stanja ljudskih prava u državi, tokom godina smo pružajući pravnu i druge vrste pomoći pomogli hiljadama individualnih građana da prethodno im uskraćena ljudska prava i dostignu. Na sistemskom nivou, uticali smo na unapređenje propisa i prakse organa javne vlast na svim nivoima, a sve sa ciljem postizanja većeg nivoa zaštite ljudskih prava u R. Srbiji.

Veoma značajna „oblast našeg interesovanja“ su mlade osobe od 15 do 30 godina starosti. Zbog toga smo i Program „Omladina“ uspostavili još daleke 2001. godine, a kako bi pomogli mladima da vode kreativan i ekonomski bezbedan život, povećali aktivno učešće mladih u lokalnom i regionalnom životu, poboljšali saradnju između organizacija, institucija i udruženja koje okupljaju mlade ili rade sa mladima. Posebno smo aktivni u oblastima kao što su razvoj i promocija omladinskog preduzetništva i uopšte povećanje zapošljivosti mladih.