O NAMA

Rezime 20+ godina delovanja i nekih od brojnih rezultata rada Udruženja „Narodni parlament“ na jednom mestu, u dvojezičnoj publikaciji „20 godina“.

Misija Udruženja „Narodni parlament“ je da inspiriše i podrži političke i društvene promene koje pozitivno utiču na demokratiju, građansko društvo i ekonomiju.

Narodni parlament je jedna od najstarijih neprofitnih i nevladinih organizacija u južnoj Srbiji, osnovana 15. avgusta 1999. godine, nakon 40 dana antirežimskih građanskih protesta koje su osnivači organizacije inicirali i predvodili sredinom 1999. godine u Leskovcu. Posle ovih protesta, Narodni parlament je formalno osnovan, a kasnije tokom novembra 1999. godine, i registrovan kao udruženje. Do demokratskih promena od 5. oktobra 2000. godine, organizacija je uglavnom delovala kao lokalni građanski pokret, a verovatno i zbog prilično specifičnog načina nastanka već na početku postojanja je okupila više od dve stotine članova, uglavnom građana Leskovca i okolnih mesta.

Narodni parlament realizuje neprofitne projekte, odnosno aktivnosti od opšteg interesa u oblasti javnog zagovaranja u vezi za zaštitom ljudskih i građanskih prava, kao i u oblastima omladinskog akzivizma i politike, te zaštite prava potrošača. Aktivnosti koje realizujemo za cilj imaju: unapređenje demokratije, građanskog društva i ljudskih prava; jačanje vladavine prava i smanjenje korupcije u društvu; primenu principa „dobre uprave“ i izgradnju kapaciteta lokalnih samouprava; povećanje nivoa zapošljivosti, zapošljavanja i razvoj preduzetništva (posebno omladinske populacije); poboljšanje društvenog položaja mladih; razvoj i zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača.

Radi ostvarivanja gore navedenih ciljeva organizujemo seminare, treninge, konferencije, prezentacije, tribine, javne rasprave, kao i druge oblike edukativnih aktivnosti i javnih događaja. Takođe, sprovodimo javne kampanje, različite aktivnosti javnog zagovaranja/zastupanja*, te objavljujemo istraživanja, knjige, priručnike, razna glasila i publikacije. Izrađujemo i distribuiramo multimedijalne, medijske i sadržaje informaciono-komunikacionih tehnologija, iniciramo i vodimo pravne postupke pred pred domaćim instuticijama radi poštovanja proklamovanih principa pravne države, ustavnosti i zakonitosti, pružamo besplatnu pravnu pomoć građanima, realizujući i druge aktivnosti od javnog interesa, u skladu sa ciljevima Narodnog parlamenta i zakonom.

Mi verujemo da sve nevladine i neprofitne organizacije moraju predvoditi društvo u oblasti građanskog aktivizma i promocije volonterizma. Mi takođe smatramo da se sve nevladine i neprofitne organizacije trebaju beskompromisno i konstantno zalagati za ostvarenje ciljeva od javnog značaja za koje se deklarativno zalažu, bez obzira da li za tako nešto postoji „odobren projekat“ ili ne. Zato mi često delujemo van okvira projekata sa eksternim finansiranjem, i takve inicijative članovi najčešće sprovode o sopstvenom utrošku vremena i novca.

Počevši od osnivanja polovinom 1999. godine, uticali smo na nacionalno i lokalno zakonodavstvo i druge državne politike; snažno smo podržali demokratske promene od 5. oktobra 2000. godine; značajno smo pomogli stvaranje temelja za promociju rodne ravnopravnosti i poboljšanje prava žena u regionu južne Srbije; olakšali smo građanima Srbije pristup Ustavom i zakonima garantovanim građanskim i ljudskim pravima; pružili pravnu pomoć i podršku ka skoro 10 hiljada građana Srbije; obezbedili da hiljade mladih kroz neformalno obrazovanje stekne veštine za zaposlenje, samo-zaposlenje, da steknu različite IT veštine i brojne druge; unapredili smo prava miliona potrošača u Srbiji na sistemskom nivou utičući na politike više od 20 trgovaca u Srbiji koji su sistemski kršili ova prava; pozitivno uticali na poslovnu klimu predvodeći i aktivno učestvujući u brojnim inicijativama kojima su ukinute brojne birokratske prepreke za poslovanje pravnih subjekata (recimo više puta smo doprineli izradi Sive knjige NALEDa).

Takođe smo značajno doprineli razvoju organizacija civilnog društva na jugu Srbije, te podržali osnivanje i osnaživanje nezavisnih regulatornih institucija, i uradili mnogo toga drugog od opšteg, odnosno javnog interesa…

Odigrali smo, kao kao nosilac aktivnosti Koalicije za slobodu pristupa informacijama ključnu ulogu u vezi izrade i donošenja Zakona o izmenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja iz 2009. godine, kao i u vezi izrade i usvajanja Zakona o tajnosti podataka i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U svrhu donošenja prva dva zakona organizovali smo tokom kraja 2007. godine dve od samo nekoliko ikada organizovanih narodnih inicijativa u Srbiji, skupivši i Narodnoj skupštini Republike Srbije predavši više od 72 000 potpisa građana koji su podržavali usvajanje dva navedena zakona.

Zašto „Narodni parlament“? Zato što je organizacija osnovana od strane naroda i radi za interes naroda, odnosno građana, i zato što je „parlament“ alternativna (lokalnim i nacionalnom parlamentu) platforma za izražavanje građana.

Kako je Narodni parlament organizacija koja nije osnovana od strane države, ovo suštinski znači da organizacija nema redovne i planirane prihode iz budžetskih linija državnog i/ili lokalnih budžeta. Zbog toga su naše aktivnosti uglavnom finansirane iz dobrovoljnih donacija različitih stranih i domaćih donatora koji podržavaju neprofitne projekte od javnog značaja koje članovi organizacije sami osmisle i izrade.

Naš rad podržavaju/podržavale su kompanije: „Google“, „Microsoft“, Ženeva global; organi javne vlasti Srbije: Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Grad Leskovac, kao i brojni drugi donatori: Evropska unija, Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Država (USAID), Savet Evrope, Institut za održive zajednice, Fond Braće Rokfeler, Vestminsterska fondacija za demokratiju, Trag fondacija za lokalne inicijative, Međunarodni centar „Ulof Palme“, Ambasada SAD u R. Srbiji, Ambasada Kraljevine Holandije u R. Srbiji, Ambasada Kraljevine Norveške u R. Srbiji, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Balkanska fondacija za decu i omladinu, Evropska omladinska fondacija, Fond za otvoreno društvo, Evropska zadužbina za demokratiju…

*Javno zagovaranje/zastupanje: napori usmereni ka vršenju uticaja na svest ili stav javnosti kojima se žele postići promene u ponašanju korisne za zajednicu ili društvenu grupu. Javnim zagovaranjem se takođe može izvršiti pritisak na donosioce odluka (političare) kako bi oni preduzeli određene akcije ili izmenili politike, tj. zakone i slično.