Ljudska prava

Udruženje „Narodni parlament“ komunicira sa donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou u Republici Srbiji i predlaže i zagovara* za sprovođenje pozitivnih promena u aktuelnim propisima ili praksama organa javne vlasti. Radimo i na jačanju poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji, odnosno na reformi pravosuđa u delu podizanja odgovornosti i integriteta pravosudnih institucija.

Takvo delovanje proističe pre svega iz naše želje ali i realne društvene potrebe da se osnaže građani u odnosima sa državom i pravosuđem. Odnosno da se i na taj način unapredi stanje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u R. Srbiji.

Do današnjeg dana smo identifikovali i sa pravne strane analizirali više od dve stotine sistemskih problema sa raznim propisima i praksama organa javne vlasti. Ogromnu većinu upravo u oblasti ljudskih prava. Na osnovu ovih pravnih analiza uspešno smo sproveli više od stotinu inicijativa javnog zagovaranja. Tako smo pozitivno uticali na brojne propise (zakone i podzakonske akte), strateške dokumente (strategije, akcioni planovi i sl.), prakse organa javne (ali i sudske) vlasti suprotne pozitivnim propisima.

Dakle, na sistemskom nivou radimo ono što smo radili od nastanka organizacije 1999. godine: delujemo preventivno i reaktivno na kršenja ljudskih prava, te delujemo zarad unapređenja propisa i praksi organa javne vlasti na svim nivoima. Sve sa ciljem postizanja većeg nivoa zaštite ljudskih prava u R. Srbiji.

Takođe, našim aktivnostima utičemo i na poboljšanje uslova za poslovanje, odnosno razvoj preduzetništva, te vršimo i pozitivan uticaj i na reformu javne uprave i smanjenje birokratije, promociju elektronske uprave, kao i veće poštovanje opšte prihvaćenih principa „dobre uprave“ od strane svih nivoa organa javne vlasti. Tokom godina smo dali i značajan doprinos poboljšanju pravnog i sistemskog okvira za poslovanje, odnosno razvoj preduzetništva i biznisa uopšte.

Na kraju ali ništa manje važno, naše angažovanje u oblasti ljudskih prava uključuje i pružanje pravne pomoći braniocima ljudskih prava.  Osobama koje samostalno ili u okviru organizacija postupaju/deluju kako bi unapredili ljudska prava i osnovne slobode. Takođe, pravnu pomoć pružamo i građanima u slučajevima ozbiljnih kršenja ljudskih prava.

Neke od naših inicijativa možete naći opisane u publikaciji „20 godina“: https://parlament.org.rs/res/narodni_parlament_20_godina.pdf

*Zagovaranje, odnosno zagovaranje/zastupanje: napori usmereni ka vršenju uticaja na svest ili stav javnosti kojima se žele postići promene u ponašanju korisne za zajednicu ili društvenu grupu. Javnim zagovaranjem se takođe može izvršiti pritisak na donosioce odluka (političare) kako bi oni preduzeli određene akcije ili izmenili politike, tj. zakone i slično.


Formular za pravnu pomoć ispod prvenstveno je namenjen braniocima ljudskih prava, osobama i organizacijama koji se zbog svojeg angažovanja na polju odbrane ljudskih prava suočavaju sa pritiscima i povredama sopstvenih prava. Dodatno, pravnu pomoć mogu dobiti i građani koji nisu branioci ljudskih prava, i to u slučajevima ozbiljnih kršenja ljudskih prava, protivnih Konvenciji UN protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka.
NA PRAVNE UPITE KOJI SE NE TIČU OBLASTI LJUDSKIH PRAVA NISMO U MOGUĆNOSTI DA ODGOVORIMO!