Ljudska prava

Naše angažovanje na polju ljudskih prava fokusirano je na pružanje različitih vrsta podrške (uključujući i pravnu pomoć) braniocima ljudskih prava, osobama koje pojedinačno ili zajedno sa drugima postupaju/deluju kako bi unapredili ljudska prava i osnovne slobode. Takođe, pravnu pomoć pružamo i građanima u slučajevima ozbiljnih kršenja ljudskih prava.

Standardno, na sistemskom nivou radimo ono što smo radili od nastanka organizacije: delujemo preventivno i reaktivno na sistemska kršenja ljudskih prava i konstantno utičemo na unapređenje propisa i praksi organa javne vlasti na svim nivoima, a sve sa ciljem postizanja većeg nivoa zaštite ljudskih prava u R. Srbiji.

Formular za pravnu pomoć ispod prvenstveno je namenjen braniocima ljudskih prava, osobama i organizacijama koji se zbog svojeg angažovanja na polju odbrane ljudskih prava suočavaju sa pritiscima i povredama sopstvenih prava. Dodatno, pravnu pomoć mogu dobiti i građani koji nisu branioci ljudskih prava, i to u slučajevima ozbiljnih kršenja ljudskih prava, protivnih Konvenciji UN protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka.
NA PRAVNE UPITE KOJI SE NE TIČU OBLASTI LJUDSKIH PRAVA NISMO U MOGUĆNOSTI DA ODGOVORIMO!