Latinica | Ćirilica [google-translator]

Strateški planiramo – dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice

Narodni parlament je postao partner na projektu „Strateški planiramo – dajemo doprinos bržem razvoju zajednice“ čiji je cilj doprinos efikasnijem i transparentnijem strateškom planiranju lokalnog razvoja u Srbiji, kroz širu participaciju i efektivnije uključivanje lokalnih OCD, građana i njihovih neformalnih grupa u proces izrade, sprovođenja i monitoringa lokalnih strategija i planova. Na sprovođenju projekta će tokom 15 meseci, pored nosioca projekta Centra za ravnomerni regionalni razvoj i Narodnog parlamenta, raditi i još Stalna konferencija gradova i opština i udruženje Građanska šansa iz Valjeva.

Projekat će ojačati kapacitete 30 lokalnih OCD, po 10 iz svakog od tri statistička regiona (Vojvodina, Šumadija i Zapadna Srbija, Istočna i Južna Srbija), za učešće u procesu strateškog planiranja i sprovođenju usvojenih lokalnih strategija. Pored ovoga, 16 lokalnih OCD i institucija, iz četiri naknadno izabrane opštine u kojima će tokom 2014. godine biti sproveden proces strateškog planiranja, će dobiti mentorsku pomoću i tehničku podršku za aktivno uključivanje u konsultativni proces koji će pratiti izradu ovih dokumenata. Jedan od rezultata na projektu biće štampanje i distribucija „Vodiča kroz dobru praksu učešća lokalne zajednice u strateškom planiranju razvoja opština i gradova u Srbiji“, kao i promocija sakupljenih primera dobre prakse.

Projekat finansira Evropska unija. Logo EU