Latinica | Ćirilica [google-translator]

Doprinos reformi inspekcijskog nadzora

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatilo je naš predlog koji smo dali na Nacrt zakona o inspekcijskom nadzoru a tiče se uvođenja obaveze inspekcijskog organa da podnosioca predstavke u roku od 15 dana obavesti o tome kako inspekcijski organ postupa sa predstavkom. Ovim će se nakon usvajanja Zakona o inspekcijskom nadzoru poboljšati informisanost podnosioca predstavke. Dosadašnja praksa pokazala je da podnosilac predstavke nema informacije o eventualnom pokretanju i ishodu postupka nadzora sve dotle dok se isti ne okonča, što zna da potraje i više meseci.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatilo je naš predlog da se odredi rok od 15 dana inspekcijskom organu za obaveštavanje podnosioca predstavke o ishodu pokrenutog postupka vanrednog inspekcijskog nadzora. Prethodnim nacrtom nije bio predviđen bilo kakav rok što bi verovatno negativno uticalo na ceo proces.