Latinica | Ćirilica [google-translator]

Vlada usvojila Akcioni plan za sprovođenje inicijative „Partnerstvo za otvorenu upravu“

Na sednici Vlade Republike Srbije od 27. decembra 2018. godine usvojen je Akcioni plan za sprovođenje inicijative „Partnerstvo za otvorenu upravu“ za period 2018-2020. godine.

Udruženje „Narodni parlament“, jedna od samo 6 organizacija civilnog društva iz Srbije uključenih u izradu Akcionog plana, dalo je značajan doprinos izradi ovog Akcionog plana. Jedan od naših predloga, uspostavljanje elektronskih oglasnih tabli kod svih organa državne uprave i lokalne samouprave, usvojen je kao obaveza br. 10. Ova inovativna ideja koja i za sam Akcioni plan ima veliki značaj, jer donosi potpuno novu meru i pristup u implementaciji incijative „Partnerstvo za otvorenu upravu“, planirana je da bude implementirana u 2. i 3. kvartal 2019. godine od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Zakon o opštem upravnom postupku propisuje postupak i načine za  javno dostavljanje pismena strankama. Jedan od načina je i objavljivanje pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Međutim, veliki broj organa uprave nema posebno izdvojenu elektronsku oglasnu tablu na svojoj veb prezentaciji i samim tim je otežano informisanje stranaka. Pored toga, nema pravne sigurnosti za stranke u postupku (fizička i pravna lica) kojima se na ovaj način vrši dostavljanje jer na veb prezentacijama ne mogu da pronađu tražene dokumente, a rokovi teku od dana kada je pismeno objavljeno na oglasnoj tabli. Takođe, na oglasnim tablama organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave (JLS) postoji obaveza objavljivanja i drugih dokumenata vezanih za razne konkurse, izmene planskih dokumenata, javne nabavke, na njima se objavljuju i pojedinačni akti, opšti akti JLS i sl. Trenutno jedini način javnog dostavljanja i uvida u ostale dokumente jeste putem oglasnih tabli u zgradama samih upravnih organa, koje su u praksi teško dostupne fizičkim i pravnim licima i koje su često nepregledne zbog prevelikog broja dokumenata.

Uspostavljanje elektronskih oglasnih tabli kod svih organa državne uprave i lokalne samouprave će u skladu sa načelom zakonitosti, zaštite prava stranaka, delotvornosti i ekonomičnosti postupka stranke u upravnom postupku, omogućiti da fizička i pravna lica na jednom mestu (elektronskoj oglasnoj tabli), bez troškova, mogu da izvrše uvid u sve akte koje je organ javnim dostavljanjem uputio strankama. Organi će efikasnije dostavljati pismena za koja postoji obaveza javnog dostavljanja. Građani i privreda će imati uvid u sve one dokumente koje organi državne uprave i JLS (kad vrše poverene poslove državne uprave iz okvira prava i dužnosti Republike) objavljuju u papirnom obliku na oglasnim tablama unutar organa (informacije vezane za razne konkurse, izmene planskih dokumenata, javne nabavke, na njima se objavljuju i pojedinačni akti, opšti akte lokalnih samouprava i sl.) na jednom mestu – elektronskoj oglasnoj tabli.

Uspostavljanje elektronskih oglasnih tabli doneće unapređenje dostupnosti informacijama i omogućavanja prava na informacije, kao i transparentnost uz doprinos pravnoj sigurnosti (stranka u upravnom postupku zna da ako nije na određenoj adresi, dokument koji se odnosi na nju pronaći će na veb stranici organa). Na osnovu dokumenta koji joj je na ovaj način dostavljen, stranka može da pokreće dalje postupke, ulaže žalbe itd. Ovo umnogome doprinosi otvorenosti i odgovornosti uprave kroz korišćenje novih tehnologija i inovacija. 

Partnerstvo za otvorenu upravu predstavlja multilateralnu globalnu inicijativu koja je pokrenuta 2011. godine u cilju obezbeđivanja podrške zemljama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je inicijativi 2012. godine, od kada su implementirana dva akciona plana, dok je treći usvojen na pomenutoj sednici Vlade održanoj 27. decembra 2018. godine.