Латиница | Ћирилица
Народни парламент > Старе објаве > Влада усвојила Акциони план за спровођење иницијативе „Партнерство за отворену управу“

Влада усвојила Акциони план за спровођење иницијативе „Партнерство за отворену управу“

На седници Владе Републике Србије од 27. децембра 2018. године усвојен је Акциони план за спровођење иницијативе „Партнерство за отворену управу“ за период 2018-2020. године.

Удружење „Народни парламент“, једна од само 6 организација цивилног друштва из Србије укључених у израду Акционог плана, дало је значајан допринос изради овог Акционог плана. Један од наших предлога, успостављање електронских огласних табли код свих органа државне управе и локалне самоуправе, усвојен је као обавеза бр. 10. Ова иновативна идеја која и за сам Акциони план има велики значај, јер доноси потпуно нову меру и приступ у имплементацији инцијативе „Партнерство за отворену управу“, планирана је да буде имплементирана у 2. и 3. квартал 2019. године од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Закон о општем управном поступку прописује поступак и начине за  јавно достављање писмена странкама. Један од начина је и објављивање писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Међутим, велики број органа управе нема посебно издвојену електронску огласну таблу на својој веб презентацији и самим тим је отежано информисање странака. Поред тога, нема правне сигурности за странке у поступку (физичка и правна лица) којима се на овај начин врши достављање јер на веб презентацијама не могу да пронађу тражене документе, а рокови теку од дана када је писмено објављено на огласној табли. Такође, на огласним таблама органа државне управе и јединица локалне самоуправе (ЈЛС) постоји обавеза објављивања и других докумената везаних за разне конкурсе, измене планских докумената, јавне набавке, на њима се објављују и појединачни акти, општи акти ЈЛС и сл. Тренутно једини начин јавног достављања и увида у остале документе јесте путем огласних табли у зградама самих управних органа, које су у пракси тешко доступне физичким и правним лицима и које су често непрегледне због превеликог броја докумената.

Успостављање електронских огласних табли код свих органа државне управе и локалне самоуправе ће у складу са начелом законитости, заштите права странака, делотворности и економичности поступка странке у управном поступку, омогућити да физичка и правна лица на једном месту (електронској огласној табли), без трошкова, могу да изврше увид у све акте које је орган јавним достављањем упутио странкама. Органи ће ефикасније достављати писмена за која постоји обавеза јавног достављања. Грађани и привреда ће имати увид у све оне документе које органи државне управе и ЈЛС (кад врше поверене послове државне управе из оквира права и дужности Републике) објављују у папирном облику на огласним таблама унутар органа (информације везане за разне конкурсе, измене планских докумената, јавне набавке, на њима се објављују и појединачни акти, општи акте локалних самоуправа и сл.) на једном месту – електронској огласној табли.

Успостављање електронских огласних табли донеће унапређење доступности информацијама и омогућавања права на информације, као и транспарентност уз допринос правној сигурности (странка у управном поступку зна да ако није на одређеној адреси, документ који се односи на њу пронаћи ће на веб страници органа). На основу документа који јој је на овај начин достављен, странка може да покреће даље поступке, улаже жалбе итд. Ово умногоме доприноси отворености и одговорности управе кроз коришћење нових технологија и иновација. 

Партнерство за отворену управу представља мултилатералну глобалну иницијативу која је покренута 2011. године у циљу обезбеђивања подршке земљама учесницама у изградњи отворене, транспарентне и одговорне управе, оријентисане према грађанима. Република Србија приступила је иницијативи 2012. године, од када су имплементирана два акциона плана, док је трећи усвојен на поменутој седници Владе одржаној 27. децембра 2018. године.