Latinica | Ćirilica [google-translator]

Javni poziv za učešće lokalnih samouprava u izradi Akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu 2019 – 2020. godine

Beograd, 28. decembar 2018. godine – Republika Srbija je članica međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu[1] (POU). Partnerstvo za otvorenu upravu je 2016. godine odlučilo da proširi svoje aktivnosti i na lokalni nivo vlasti. Jedan od glavnih razloga za širenje Partnerstva na lokalni nivo jeste činjenica da se najveći deo vladinih odluka sprovodi na lokalnom nivou, osim toga javna uprava i administracija je najbliža građanima na lokalnom nivou vlasti. Osim toga, lokalni nivo vlasti ima potencijal da brže odgovara na potrebe građana, fleksibilniji i manje birokratski opterećen nego države i vlade na nacionalnom nivou. Inicijative koje imaju za cilj povećanje otvorenosti i transparentnosti svih nivoa vlasti, na lokalnom nivou potencijalno generišu veći uticaj, poseduju veću vidljivost i jednostavniji su za monitoring i praćenje.

Vlada Republike Srbije je usvojila treći nacionalni Akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu. Proces je bio vođen od strane Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a po prvi put akcioni plan  je izrađen u potpunoj koordinaciji sa civilnim društvom. Ovakav pristup direktno je podržan od strane Partnerstva za otvorenu upravu i Svetske banke, kao donatora projekta: Zajednička izrada Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu. Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva predvošen Građanskim inicijativama, a čine ga još i: Transparentnost Srbija, Edukacioni centar, Asocijacija onlajn medija, Narodni parlament i Medija reform centar. U okviru ovog projekta, jedna od planiranih aktivnosti, odnosi se na podršku proširenju POU na lokalni nivo.

Proširenjem na lokalni nivo vlasti, POU želi se da inicira dijalog između građana, civilnog društva, poslovnog sektora i javne uprave kako bi se podstakle aktivnosti koje predstavljaju odgovor na stvarne potrebe građana, što je jedan i od glavnih ciljeva inicijative. Kroz ovaj pristup,  predstavnici vlada, kao nacionalnog nivoa vlasti, imaju priliku da nauče i uvide kako se dešavaju promene u svakodnevnom životu građana, odnosno na lokalnom nivou. Isto tako, predstavnici lokalnih samouprava imaće mogućnost da uče iz iskustava države i vlade kako se sprovodi proces reformi na nacionalnom nivou.

Ko može da se prijavi?

Jedinice lokalne samouprave i gradske opštine sa teritorije Republike Srbije.

Kriterijumi za izbor lokalnih samouprave?

Usvajanje lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu u Srbiji je u pilot fazi. Zato za početak želimo da uključimo lokalne samouprave koje imaju određeni nivo kapaciteta i koje su već pokazale spremnost za veće uključivanje građana, odgovorniji i transparentniji rad. Od prijavljenih jedinica lokalne samouprave očekuje se:

Da pokažu posvećenost političkih lidera JLS da unaprede reforme koje će biti usvojene u Akcionom planu POU-a, i da u potpunosti podržavaju izvršenje takvih obaveza kao deo funkcije lokalne vlasti.

    Da imaju potrebne ljudske resurse a koji mogu posvetiti vreme učešću u procesu POU-a, uključujući razvoj i izvršenje obaveza u saradnji s civilnim društvom.

    Da imaju dokazanu evidenciju rada na otvorenoj upravi ili posvećenost otvorenoj upravi: na primer, putem otvorenih podataka javnog sektora, participativnosti i učešća građana, pristupa informacijama, budžetske i fiskalne transparentnosti ili stvaranja participativnih politika.

    Da pokažu interes za dobijanje direktne, stručne podrške od strane POU za stvaranje obaveza i unapređenje procesa reformi kroz otvorenu upravu.

    Da imaju iskustvo pozitivnog rada s lokalnim civilnim društvom i predanost za rad sa građanima i njihovo konstruktivno angažovanje i van uobičajenih mehanizama lokalne vlasti.

    Da imaju spremnost na dalju razmenu iskustava i učenja kroz peer-to-peer metod sa svojim koleginicama i kolegama koji rade u drugim JLS na reformama kroz otvorenu upravu.

Šta dobijaju lokalne samouprave koje budu izabrane?

Lokalne samouprave dobijaju besplatnu stručnu pomoć za izradu akcionog plana koja će se sprovoditi u koordinicaciji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Krajnji rezultat je usvajanje obaveza za odgovorniju, transparentniju  i participativniju lokalnu vlast.

Kako izgleda lokalni akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu?

Na veb stranici  https://ogp.rs/pou-u-lokalnim-sredinama/ nalazi se uputstvo, forma i model akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu.

Procedura i rok za prijavu?

Lokalna samouprava koja želi da se prijavi za izradu lokalnog akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu treba da pošalje popunjenu prijavu Građanskim inicijativama zaključno do 18. januara 2019.g. na adresu: civin@gradjanske.org. Dodatne informacije i kontakt: Ivan Grujić 060-3624017.

Proces podrške lokalnim samoupravama u izradi lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu sprovodiće se u koordinaciji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije.

[1] Više informacija na https://ogp.rs/ i https://www.opengovpartnership.org/