Latinica | Ćirilica [google-translator]

Inicijative Udruženja „Narodni parlament“ za zaštitu kolektivnog interesa potrošača samo u 2019. godini direktno uticale na prava ~35% od ukupnog broja potrošača u R. Srbiji

Neprofitni projekat „Potrošačko savetovalište jugoistočne Srbije“, čiji je cilj pružanje zaštite potrošačima, informisanje i savetovanje potrošača, pružanje pravne pomoći potrošačima i unapređenje sistema zaštite potrošača, pre svega ali ne i isključivo u južnoj i istočnoj Srbiji, a koji je sufinansiran od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, realizovali smo u periodu od 17.09.2018. do 16.07.2019. godine.

Jedan od aspekata ovog neprofitnog projekta, po nama verovatno i najznačajniji za sistemsko unapređenje prava potrošača, jeste proces prepoznavanja sistemskih/kolektivnih kršenja prava potrošača, izrada pravnih analiza prepoznatih kršenja kolektivnih prava potrošača, te pokretanje inicijativa za zaštitu kolektivnog interesa potrošača i učestovanje u upravnom postupku koji se vodi pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, a u vezi sa percepciranim kršenjem kolektivnog interesa, odnosno sistemskim kršenjem prava većeg broja potrošača.

Samo u gore navedenom vremenskom periodu, Udruženje „Narodni parlament“ je pokrenulo ukupno 8 takvih inicijativa (ukupno smo pokrenuli rekordnih 46 inicijativa od kraja 2014. godine kad je u zakonu uveden institut zaštite kolektivnog interesa potrošača).

Ovih 8 inicijativa smo pokrenuli u periodu od 17.09.2018. do 16.07.2019. godine zbog kršenja kolektivnih prava (masovne i sistemske prirode) potrošača od strane sledećih trgovaca: Radijus Vektor doo Beograd (dve inicijative), Kopernikus Technology doo Beograd, Energetika doo Kragujevac, JKP Grejanje Čačak, JKP Gradska toplana Niš, Planeta sport doo Beograd i Sport Vision doo Beograd. Od ovih 8 inicijativa, 2 postupka su okončana do današnjeg dana, i to u vezi sa trgovcima: Radijus Vektor doo Beograd i Kopernikus Technology doo Beograd. Dodatno, još 2 inicijative za zaštitu kolektivnog interesa potrošača, pokrenute od strane Udruženja „Narodni parlament“ u periodu pre 17.09.2018. godine, okončano je tokom gore navedenog perioda, čime je broj okončanih inicijativa tokom desetomesečnog projektnog perioda dostigao cifru od ukupno 4 inicijativa.

Sve iznad pomenute okončane inicijative su bile uspešne i rezultirale su direktnim koristima po potrošače, posebno po one koji koriste telekomunikacione usluge sa ugovornom obavezom.

VIP Mobile doo Beograd, Exe Net doo Niš, Radijus Vektor doo Beograd i Kopernikus technology doo Beograd su izvršili adekvatne, i u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača izmene tipskih dokumenata „opšti uslovi“, inače sastavnim delom svih potrošačkih ugovora sa ugovornom obavezom, te prekinuli sa praksom prepoznatom sa naše strane, a koja se sastojala u tome da obavezuju potrošače koji povrede ugovornu obavezu da ovim firmama/trgovcima plate naknadu u iznosu koji značajno premašuje iznos pretrpljene štete. Drugim rečima, ovi trgovcima su odredbama opštih uslova, sastavnim delom potrošačkih ugovora, gotovo tipski predviđali da njihovi pretplatnici koji žele da izađu iz ugovorne obaveze pre isteka ugovorenog perioda (obično 24 meseci) treba da plate naknadu štete zbog neizvršenja ugovorne obaveze u iznosu svih preostalih mesečnih pretplata, počev od dana raskida pretplatničkog odnosa pa do dana isteka minimalnog predviđenog ugovornog perioda.

Zahvaljujući našem angažovanju na sistemskom unapređenju položaja potrošača u R. Srbiji, samo tokom pomenutog projektnog perioda presudno smo uticali na to da gore navedene 4 telekomunikacione firme koje imaju blizu 2,5 miliona korisnika u Srbiji promene svoje opšte uslove na način koji omogućava potrošaču izlazak iz ugovorne obaveze uz plaćanje naknade koja je i do deset puta manja.

Primer izmenjenih opštih uslova: Izmene opštih uslova od strane VIP Mobile doo Beograd.