Latinica | Ćirilica [google-translator]

Pružanje tehničke podrške lokalnim OCD uključenim u strateško planiranje

Narodni parlament je zajedno sa Centrom za ravnomerni regionalni razvoj iz Beograda i udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva početkom jula otpočeo sa pružanjem tehničke podrške lokalnim organizacijama civilnog društva iz Bele Palanke, Čoke, Krupnja i Paraćina za efektivnije uključivanje u strateško planiranje na lokalnom nivou.
Naime, u tri pomenute opštine je otpočela izrada Akcionog plana za sprovođenje ranije usvojene Strategije lokalnog održivog razvoja (SLOR), dok je opština Paraćin pokrenula izradu Akcionog plana energetske efikasnosti. Zbog izuzetne važnosti da ovi akcioni planovi budu izrađeni u konsultativnom procesu sa svim zainteresovanim stranama, kako bi odražavali stvarno stanje i potrebe lokalne zajednice i kako bi u njega bili utkani predlozi i projekti svih lokalnih aktera, naše partnerske organizacije će u narednih šest meseci pružati mentorsku podršku predstavnicima civilnog sektora iz ove četiri opštine.
Pored obuka, tehnička podrška će obuhvatati konsultacije, radne sastanke, osmišljavanje promotivne kampanje za građane, prikupljanje predloga projekata itd. a u skladu sa stvarnim potrebama korisnika, kako bi se ojačali njihovi kapaciteti za aktivno učešće u procesu strateškog planiranja koje se odvija u njihovim opštinama.

Tehnička podrška se sprovodi u okviru projekta „Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“, koji finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kroz program Podrška civilnom društvu- Nacionalni program 2012.