Latinica | Ćirilica [google-translator]

Istraživanje položaja i potreba mladih i stanja lokalnih omladinskih politika u Užicu i Požegi okončano!

Udruženje „Narodni parlament“ je tokom maja 2023. godine organizovalo fokus grupe uz učešće ~20 mladih iz Užica i Požege. Rad u fokus grupama je sproveden na principu grupnog intervjua i zasnivao se na percepciji i iskustvima mladih u vezi njihovog položaja i potreba, grupisanih u deset oblasti od značaja za omladinske politike.
Fokus grupa je inače grupni intervju koji uključuje manji broj demografski sličnih učesnika koji imaju zajedničke osobine/iskustva. Fokus grupe se koriste u istraživanju da bi se bolje razumele percepcije učesnika o zajedničkim iskustvima – u ovom slučaju percepecije o stanju omladinske politike i potrebama mladih iz Užica i Požege.

Dodatno, u okviru navedenog istraživanja u periodu mart-jun 2023. godine obavljene su opsežne tzv. „desk“ analize. Za obe zajednice urađeno je prikupljanje informacija i analiza svih važećih strategija i akcionih planova (koje imaju uticaj na mlade). Zatim se pristupilo prezentaciji ovih informacija u Istraživanju, kao i identifikaciji aktuelnih i mogućih mera i aktivnosti koje na direktan ili indirektan način dotiču mlade.

Prikupljanjem svih ulaznih podataka, metodama „desk“ analize i „fokus grupe“, predstavljen je kontekst u kome mladi u Užicu i u Požegi žive, kako razmišljaju, šta ih brine, šta bi ih učinilo zadovoljnim, a šta po pitanju svega ovoga preduzimaju njihove lokalne zajednice.

Publikacija „Istraživanje položaja i potreba mladih i stanja lokalnih omladinskih politika u Užicu i Požegi“ koju je za Narodni parlament izradila Agencija za odnose sa javnošću, marketing i komunikacije “Reputacija” biće u narednom vremenskom periodu prezentovana i promovisana donosiocima odluka iz lokalnih samouprava Užica i Požege, kao i široj javnosti oba mesta (medijima, udruženjima, obrazovnim i drugim institucijama, građanima…).

Gore navedeno sa namerom da se informiše javnost o potrebama i mišljenjima mladih, kao i da se zagovaraju nosioci javnih funkcija na lokalnom nivou da omoguće izradu, usvajanje i adekvatnu implementaciju lokalnih strategija za mlade, kao i Strategije za mlade u R. Srbiji. Takođe, da se lokalno obezbede i druge mere podrške mladima iz pomenutih mesta (recimo postojanje i kontinuiran rad omladinskih kubova i sl).

Istraživanje položaja i potreba mladih i stanja lokalnih omladinskih politika u Užicu i Požegi

Aktivnost je implementirana uz podršku Kancelarije za mlade Grada Užica i Sportsko-kulturnog centra Požege, a u okviru „Policing the policies – grassroots advocacy initiative for EU-level aligned and inclusive local youth strategies“ omladinskog neoprofitnog projekta koji realizuju: Udruženje „Narodni parlament“, Field of dialogue Foundation Poljska, Crisis simulation for peace (CRISP) Nemačka i Association of cultural heritage education Finska.

„Policing the policies“ project is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the EACEA can be held responsible for them.