Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Vesti > Istraživanje položaja i potreba mladih i stanja lokalnih omladinskih politika u Užicu i Požegi okončano!

Istraživanje položaja i potreba mladih i stanja lokalnih omladinskih politika u Užicu i Požegi okončano!

Удружење „Народни парламент“ је током маја 2023. године организовало фокус групе уз учешће ~20 младих из Ужица и Пожеге. Рад у фокус групама је спроведен на принципу групног интервјуа и заснивао се на перцепцији и искуствима младих у вези њиховог положаја и потреба, груписаних у десет области од значаја за омладинске политике.
Фокус група је иначе групни интервју који укључује мањи број демографски сличних учесника који имају заједничке особине/искуства. Фокус групе се користе у истраживању да би се боље разумеле перцепције учесника о заједничким искуствима – у овом случају перцепеције о стању омладинске политике и потребама младих из Ужица и Пожеге.

Додатно, у оквиру наведеног истраживања у периоду март-јун 2023. године обављене су опсежне тзв. „деск“ анализе. За обе заједнице урађено је прикупљање информација и анализа свих важећих стратегија и акционих планова (које имају утицај на младе). Затим се приступило презентацији ових информација у Истраживању, као и идентификацији актуелних и могућих мера и активности које на директан или индиректан начин дотичу младе.

Прикупљањем свих улазних података, методама „деск“ анализе и „фокус групе“, представљен је контекст у коме млади у Ужицу и у Пожеги живе, како размишљају, шта их брине, шта би их учинило задовољним, а шта по питању свега овога предузимају њихове локалне заједнице.

Публикација „Истраживање положаја и потреба младих и стања локалних омладинских политика у Ужицу и Пожеги“ коју је за Народни парламент израдила Агенција за односе са јавношћу, маркетинг и комуникације “Репутација” биће у наредном временском периоду презентована и промовисана доносиоцима одлука из локалних самоуправа Ужица и Пожеге, као и широј јавности оба места (медијима, удружењима, образовним и другим институцијама, грађанима…).

Горе наведено са намером да се информише јавност о потребама и мишљењима младих, као и да се заговарају носиоци јавних функција на локалном нивоу да омогуће израду, усвајање и адекватну имплементацију локалних стратегија за младе, као и Стратегије за младе у Р. Србији. Такође, да се локално обезбеде и друге мере подршке младима из поменутих места (рецимо постојање и континуиран рад омладинских кубова и сл).

Истраживање положаја и потреба младих и стања локалних омладинских политика у Ужицу и Пожеги

Активност је имплементирана уз подршку Канцеларије за младе Града Ужица и Спортско-културног центра Пожеге, а у оквиру „Policing the policies – grassroots advocacy initiative for EU-level aligned and inclusive local youth strategies“ омладинског неопрофитног пројекта који реализују: Удружење „Народни парламент“, Field of dialogue Foundation Пољска, Crisis simulation for peace (CRISP) Немачка i Association of cultural heritage education Финска.

„Policing the policies“ project is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the EACEA can be held responsible for them.