Latinica | Ćirilica [google-translator]

Preporuke za unapređenje uključivanja civilnog sektora u strateško planiranje na lokalnom nivou

Nalazi istraživanja o učešću civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju na lokalnom nivou, koje je CenTriR sproveo sa udruženjima „Narodni parlament“ i „Građanska šansa“ i Stalnom konferencijom gradova i opština tokom 2014. godine, pokazalo je da se tokom protekle decenije nije ustalila obavezna praksa uključivanja civilnog sektora, kao jedne od zainteresovnaih strana, u procese strateškog planiranja na lokalnom nivou. Značajna postignuća na tom planu su evidentna tek u svakoj trećoj opštini/gradu u Srbiji, gde su i lokalni organi vlasti i lokalni nevladin sektor zadovoljni ostvarenom međusobnom saradnjom.

Poslednjih godina je jedan broj opština i gradova preduzeo određene korake na planu stvaranja podsticajne klime za uticaj građana i njihovih udruženja na donošenje odluka na lokalnom nivou. Tako su neke opštine formirale organizacionu jedinicu ili sistematizovale radnu poziciju zaduženu za saradnju sa organizacijama civilnog društva (OCD), kreirale lokalni registar udruženja građana i zavisno od konkretnih okolnosti povremeno ili redovno sarađuju sa OCD. Sve su ovo pozitivni pokazatelji koji mogu bitno uticati na obim i kvalitet učešća civilnog sektora u procesima strateškog planiranja. Ipak, istraživanje je pokazalo da JLS nisu u značajnoj meri prepoznale uspostavljanje jasnih procedura i formiranje stalnih struktura za strateško planiranje, kao preduslove intenzivnijeg i efikasnijeg uključivanja OCD u procese strateškog planiranja. Pored ovoga, niz problema je obeležilo dosadašnju saradnju lokalnih vlasti i civilnog sektora u strateškom planiranju: nepoverenje između lokalnih vlasti i civilnog sektora, neadekvatno informisanje OCD o početku i toku strateškog planiranja, nerazvijenost lokalnog civilnog sektora, nestručnost zaposlenih u lokalnoj administraciji zaduženih za koordinaciju izrade strategija, nesprovođenje usvojenih planova, neuključivanje OCD u monitoring i evaluaciju sprovođenja strategija, itd.

Da bi lokalne uprave unapredile postojeće stanje na planu uključivanja civilnog sektora u pripremu i sprovođenje lokalnih strategija i planova, potrebno je:

  • nastaviti napore na kreiranju podsticajnog okruženja za razvoj i jačanje civilnog društva na lokalnom nivou,
  • kodifikovati lokalnim propisima uključivanje civilnog društva u strateško planiranje, odnosno učiniti ga pravno utemeljenim na osnovu nekog opšteg pravnog akta koji donosi jedinica lokalne samouprave
  • uspostaviti jasne procedure i pravila koja definišu kada se, prema kojim kriterijumima i na koji način uključuje civilni sektor u strateško planiranje,
  • formirati stalna radna tela/organizacione jedinice zadužene za strateško planiranje na lokalnom nivou i obezbediti učešće predstavnika civilnog sektora u njihovom radu,
  • aktivno raditi na uključivanju što šireg kruga zainteresovanih strana u strateško planiranje,
  • sprovesti transparentan izbor izvršilaca za određene pozicije u procesu izrade strategija (koordinator tima, rukovodioci radnih grupa, itd.),
  • uključiti predstavnike civilnog društva u monitoring i evaluaciju sprovođenja strateških dokumenata, a ne samo u pripremu strategija,
  • dopustiti mogućnost da iskusne lokalne OCD iniciraju i vode izradu određenih sektorskih strategija i planova, ukoliko lokalna uprava iz bilo kog razloga ne može da koordiniše taj proces.

Detaljnije o zaključcima i preporukama sprovedenog istraživanja možete pogledati ovde.

Logo-EU

Istraživanje je sprovedeno na projektu „Strateški planiramo–dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“, koji finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvo Vlade Republike Srbije.